0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yüksek Lisans Sıkça Sorulan Sorular

Tezli Yüksek Lisans Programları Sıkça Sorulan Sorular

Dersler:

 • Ders aşamasında en az kaç ders almam gerekir?

Ders aşamasında bir öğrenci en az 24 kredilik ders almak zorundadır. Seminer, Uzmanlık Alan Dersi, Danışmanlık, Tez ve Tez Önerisi krediden sayılmaz.

 • Bir dönemde en az kaç ders alabilirim?

Ders aşamasında bir öğrenci toplam 24 krediyi tamamlamak zorundadır Bu hususta danışmanla işbirliği halinde 2 dönemde 4’er ders alınabileceği gibi 5+3 ders alınmasında da mevzuat gereği bir sakınca olmamakla birlikte dönemlik AKTS yükü hesaba katılmalıdır.

 • Başarısız dersimin yerine başka bir ders alıp krediden saydırabilir miyim?

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereği öğrenci almış olduğu tüm dersleri başarmak zorundadır. Bu durumda başarısız dersin yerine başka bir dersin sayılması, ancak başarısız kalınan dersin sonraki dönemlerde açılmaması durumunda kabul olunur. O ders okutulmaya devam olundukça başka bir dersi saydırmak mümkün değildir.

 • Başarısız olduğum dersi bir sonraki dönem yeniden almam mümkün mü?

Başarısız olunan ders bir sonraki dönemde de açılmışsa bu dersin alınmasında herhangi bir sakınca yoktur.

 • Başarısız olduğum ders sonraki dönemlerde açılmadı, ne yapmalıyım?

Başarısız olunan dersin sonraki dönemlerde açılmaması durumunda, bu dersin yerine bir başka ders saydırılabilir.

 • Okuduğum ana bilim dalı dışında farklı bir ana bilim dalından ders seçebilir miyim?

Ders seçimi öğrenci ve danışman işbirliği ile yürütülen bir süreçtir. Bu süreçte danışmanın uygun görmesi durumunda farklı bir ana bilim dalından ders almak mümkündür.

 • Farklı bir üniversite ya da enstitüden ders alabilir miyim?

Farklı bir üniversite ya da enstitüden ders almak için danışman ve ana bilim dalı başkanlığının gerekçeli görüşünü Enstitümüz Yönetim Kuruluna bildirmesi ve Yönetim Kurulumuzca kabul edilmesi zorunludur.

 

Seminer:

 • Seminer sunumunu en erken ne zaman yapabilirim?

Seminer sunumları öğrencinin kaydını takip eden dönemden itibaren yapılabilir.

 • Seminer sunumunu en geç ne zaman yapabilirim?

Seminer sunumları en geç 4. Yarıyıl sonunda yapılmalıdır. Aksi durumda öğrencinin ilişiği kesilir.

 • Seminer sunumu yapmadan tez önerisi verebilir miyim?

Seminer sunumu yapılmadan tez önerisi verilemez.

 

Tez Öneri Formu:

 • Tez öneri formunu en erken ne zaman verebilirim?

Tüm dersler başarıyla tamamlanarak seminer sunumu yapıldıktan sonra tez öneri formu teslim edilebilir. En erken 3. Dönem başında tez öneri formu teslim edilebilir.

 • Tez öneri formunu en geç ne zaman verebilirim?

Tez öneri formunu teslim ettikten sonraki 6 ay içerisinde tez savunması mümkün olacağı için en geç 5. dönemde tez öneri formu teslim edilebilir.

Tez:

 • Tezimi en erken ne zaman savunabilirim?

Bir tez en erken 4. Dönem içerisinde savunulabilir.

 • Tezimi en geç ne zaman savunabilirim?

Yüksek lisans tezleri en geç 6. Dönem sonunda savulmak zorundadır. Aksi durumda öğrencinin ilişiği kesilir.

 • Tez savunmasında başarılı bulundum, tezimi ne zaman teslim etmeliyim?

Tez savunmasında başarılı bulunan bir öğrenci, savunmada kendisinden istenen düzeltmeleri (minör revizyon) yaparak 1 ay içerisinde ilgili evraklarla birlikte tezini ciltlenmiş bir şekilde Müdürlüğümüze teslim etmek zorundadır.

 • Tez savunmasında başarılı bulundum, bundan sonra ne yapmam gerekir?

Tez savunmasında başarılı bulunduktan sonra izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

1) Tez savunma evrakları (Tez Jüri Raporları ile Tez Savunma Ortak Sınav Raporu) Müdürlüğümüze teslim edilmelidir.

2) E-Devlet üzerinden Tez Veri Girişi yapılarak formun çıktısı alınmalı ve diğer evraklarla birlikte Müdürlüğümüze teslim edilmelidir.

3) Baskı Öncesi Kontrol Formu (Tüm Jüriler için ayrı ayrı) tezle birlikte teslim edilmelidir.

4) 4 adet ciltlenmiş tez nüshası

5) Tezin elektronik nüshası (KVKK'ya uygun olarak hazırlanmalı) CD ile teslim edilmelidir.

6) İlişik kesme belgesi

7) Tez Savunması Çevrimiçi olarak düzenlenmiş ise toplantı kaydını içeren CD Müdürlüğümüze teslim edilmelidir.

 

 • Tez Savunmasında hangi kararlar verilebilir?

Tezlerde verilen kararlar şöyledir:

Başarılı: Bu tezin mevcut haliyle kabul edilebilir nitelikte ve başarılı olduğu kararıdır. Savunma sırasında önerilmiş olan küçük düzeltmeler yapılarak tez 1 ay içerisinde Müdürlüğümüze ciltlenmiş olarak ve gerekli evraklarla birlikte teslim edilmelidir:

Düzeltme: Bu karar, tezin büyük oranda revize edilmesi gerektiğini göstermektedir. Jürinin önerdiği süre sonunda, aynı jüri üyeleriyle birlikte bir kez daha savunma düzenlenmelidir. İkinci savunmada karar “başarılı” yahut “başarısız” olmalıdır. Bir kez süre uzatımı verilen öğrenciye ikinci defa uzatma verilemez.

Başarısız: Bu tezin tamamen başarısız olduğunu ifade etmektedir. Bir tezin başarısız bulunması durumunda ikinci savunma düzenlenmez ve öğrencinin ilişiği kesilir.

 • Tez savunmasında başarısız bulundum, tezsiz yüksek lisans diploması alabilir miyim?

Tez savunmasına girerek başarısız bulunan bir öğrenci, Müdürlüğümüze dilekçe verdikten sonra Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte tezsiz yüksek lisans diploması alabilir.

 • Ders aşamasını başarı ile tamamladıktan sonra tez hazırlamadan tezsiz yüksek lisans diploması alabilir miyim?

Ders aşamasını başarı ile tamamlayan ancak tez hazırlamayan bir öğrenci tezsiz yüksek lisans diploması alamaz.

 

Genel:

 • Her dönem kayıt yenilemek zorunda mıyım?

Öğrenciler her dönem kaydını yenilemek ve almak zorunda olduğu dersleri seçmek zorundadır.

 • Harç ödemesi var mı?

Normal öğretim süreçleri içerisinde tezli yüksek programlarında bir harç ödemesi yoktur. Programın 4. dönem sonunda tamamlanamaması durumunda harç ödemesi alınmaktadır.

 • Kayıt dondurmak istiyorum ne yapmalıyım?

Lisansüstü öğrencilik sürecinde kaydın dondurulması mümkündür. Ancak mücbir sebep olmaksızın dondurulan kayıtlarda, öğrencilik hakları dondurulmakla birlikte süre konusunda bir değişim olmamakta, öğrenci ilk kayıt tarihinden itibaren 6 yarıyıl içerisinde tezini savunmak zorundadır. Aksi durumda öğrenim gördüğü programla ilişiği kesilecektir.

 • Kayıt dondurursam dönem kaybeder miyim?

Mücbir sebeplerle kayıt dondurma taleplerinde, mazereti belgelendirmek kaydı ve Danışman görüşü,  Ana Bilim Dalı Kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile dönem kaybı olmaksızın kayıt dondurmak mümkündür.

 • Eğitimimi yarıda bırakmak/sonlandırmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Enstitümüz internet sayfasında var olan formlardan doldurularak Ana Bilim Dalı Başkanlığına teslim edilerek müracaatta bulunulmalıdır.

 • Danışmanımı değiştirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Enstitümüz internet sayfasında var olan formlardan doldurularak Ana Bilim Dalı Başkanlığına teslim edilerek müracaatta bulunulmalıdır.