0472 –215 98 65 Fax: 0472-215 98 65 sem@agri.edu.tr

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Görev ve Sorumluluklarımız

Görev ve Sorumluluklarımız
Müdürün görevleri

Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür, tekrar görevlendirilebilir.
Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

1. Merkezi temsil etmek.

2.Merkezin birimlerini, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

3.Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

4.Merkez bünyesinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

5.Her yılın sonunda, o yıl içerisinde yapılan faaliyetlerle ilgili rapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.  

6.Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar açılması doğrultusunda çalışmak.

7.Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

8.Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmek. ilgili mevzuata uygun olarak sözleşmeler yapmak.

9.Personel görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

2- Yönetim Kurulu ve Görevleri

Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş öğretim elemanı ile birlikte yedi (7) kişiden oluşur. 1.Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır.

1.Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

2.Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

3.Eğitim programları sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını, Üniversite Senatosuna önermek.

4.Önerilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceğini, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceğini ve görevlendirileceklere yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek.

5.Merkezin bütçesini hazırlamak.

6.Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak