0472 –215 98 65 Fax: 0472-215 98 65 sem@agri.edu.tr

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Faaliyet Alanları

Merkezin kuruluş amacını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları aşağıda gösterildiği gibidir;
 • İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları açmak,
 • Kampüs içinde ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek,
 • İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak,
 • Kamu ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek,
 • Uzman konuşmacıların sunacakları günlük seminerleri organize etmek,
 • Üniversiteye giremeyenler için ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar veya örgün eğitim hizmeti sunmak,
 • Gereksinim duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, yurttaşlık sorumluluklarını arttıracak katılımcı bir toplum yapısını oluşturucu programlar geliştirmek,
 • Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak, araç-gereç ve sunu olanaklarını sağlamak,
 • Boş zamanları değerlendirici, eğlendirici programlar düzenlemek, yarışmalar, folklor, sportif etkinlikler, geziler, tiyatro, fotoğrafçılık, müzik, ağaçlandırma çalışmaları, zararlı alışkanlıklarla savaş vb. konularda Üniversite içinde ve dışında aktif grup çalışmaları yapmak,
 • Kitap, dergi, broşür vb. yayınlar yapmak, okuma alışkanlıklarını geliştirici etkinlikler düzenlemek,
 • Çeşitli ülkelerle kültürel ve bilimsel alışverişi arttırmak, kaynaşmayı arttırıcı geziler düzenlemek,
 • Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmektir.