0472 –215 98 65 Fax: 0472-215 98 65 sem@agri.edu.tr

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İç Kontrol

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
         STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
            1.1.4 Birim İç Kontrol Komisyonu
            1.4.1 Birim Faaliyet Raporu
            STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
                        2.2.1 Görev Tanımları
                        2.4.1 Birim Teşkilat Şeması
                        2.6.1 Hassas Görev Listesi
            STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
                        3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
            STANDART 4. Yetki Devri
                             4.4.1 İş Akış Şeması
                            Standart Is Devir Formu
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
         STANDART 5. Planlama ve Programlama
            STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
                                Ek-3 Risk Oylama Formu
                                Ek-3 Risk Yazı İşleri
                                Ek-3Risk Kayit Formu
                                Ek-3Risk Matrisi
Risk Belirleme Kartları (1,2,3,4,5,6,7,8)
                                 
                               
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
         STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
            STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
            STANDART 9. Görevler Ayrılığı
            STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
                        10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
            11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
            11.3.1 İş Devir Formu
            STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
4.1.1 İş Akış Şeması
         STANDART 13. Bilgi ve İletişim
            STANDART 14. Raporlama
            STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
            STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
5.5.1  Birim Özel Hedef Listesi
STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
            17.3.1 Birim İç Kontrol Koordinatörü
            STANDART 18. İç Denetim