0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Strategy Development Department

Internal Control

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
    STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
       1.1.3 Üniversitemiz İç kontrol El Kitabı
       1.1.4 SGDB İç Kontrol Komisyonu
       1.1.5 Kontrol Sistemi Broşürü
       1.2.2 SGDB İç Kontrol Toplantı Tutanakları, Değerlendirme Raporları
       1.3.2 Etik broşürü
       1.4.1 SGDB Faaliyet Raporu
     STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
        2.2.1 SGDB Birim Görev Tanımları
        2.4.1 SGDB Fonksiyonel Teşkilat Şeması
        2.6.1 SGDB Hassas Görev Listesi
        2.6.2 Hassas Görevler Bilgilendirme Notu
     STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
        3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
     STANDART 4. Yetki Devri
       4.1.1 SGDB İş Akış Şemaları
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
     STANDART 5. Planlama ve Programlama
        5.5.1 SGDB Birim Özel Hedef Listesi
     STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
         6.1.1 SGDB Risk Belirleme Kartı
         6.1.2 SGDB Risk Envanteri
         6.1.2 SGDB Risk Kayıt Formu
         6.2.2 SGDB Risk Oylama Formu
         6.2.2 SGDB Risk Matrisi
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
     STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
        7.2.2 SGDB Toplantı İmza Listesi
     STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
     STANDART 9. Görevler Ayrılığı
     STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
       10.1.1 SGDB Hiyerarşik Kontroller Listesi
      10.1.2 Harcama İşlemleri Genelgesi 
    STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
       11.1.1 SGDB Görev Dağılım Çizelgesi
       11.3.1 İş Devir Formu
    STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
   STANDART 13. Bilgi ve İletişim
    STANDART 14. Raporlama
    1. Altı Aylık İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
    STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
    STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
    STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
       17.1.1 İKİYK Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
      17.3.1 SGDB İç Kontrol Koordinatörü
    STANDART 18. İç Denetim
      İç Kontrol Uyum Eylem Planı Revize