0472 215 98 63 - 0472 216 20 08 rektorluk@agri.edu.tr
  • TR
  • EN

Etik Kurulu

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Kurulumuz, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu (AİÇÜBAEK) Yönergesinin 4. Maddesi gereğince Üniversitemiz Senatosunca seçilen Hukuk, Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler ile Güzel Sanatlar alanlarından 7 üyeden oluşmuştur. Kurulumuzun sekretaryası Hukuk Müşavirliğince yürütülmektedir.

Kurulumuz hayvan deneyleri ve klinik araştırmalar kapsamında yer almayan bilimsel araştırmaların etik açıdan uygunluğunu denetleyerek araştırma izni vermektedir. Bu nedenle hayvan deneyleri ve klinik araştırmalar kapsamında yer alan çalışmalar kurulumuzca değerlendirme kapsamı dışında bırakılmaktadır.

Araştırmanın bilimsel, idari ve etik sorumluluğunu üstlenen öğretim üyesi araştırmacı tarafından etik Kurul Başvuru Belgesi eksiksiz doldurulmak, kullanılacak ölçek ve anket örnekleri eklenmek suretiyle ve araştırmanın tam adının yer aldığı bir dilekçe ile araştırmacının bağlı bulunduğu Bölüm Başkanlığına başvurulur. Bölüm Başkanlığı tarafından dilekçe ve eki araştırma dosyası üst yazı ile Müdürlük/Dekanlık makamına gereği için gönderilir. Lisansüstü Müdürlük/Dekanlık Makamınca uygun bulunması halinde dosya ve ekleri değerlendirilmek üzere etik kurula sevk edilmek üzere Rektörlük Makamına üst yazı ile gönderilir. Lisansüstü öğrencilere ait dosyalar Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından Etik Kurula gönderilir. Her bir dosya müstakil olarak değerlendirildiğinden gerek araştırmacı tarafından gerekse bölüm ve birimler tarafından yapılan yazışmalar dosya bazında olmalı ve birden fazla araştırmanın tek bir dilekçe veya üst yazı ile gönderilmesinden kaçınılmalıdır. Bu tür başvurular kurul gündemine alınmayarak iade edilmektedir.

Başvuru formunda özellikle araştırmanın tipi, araştırma soruları/hipotezler, araştırmanın yapılacağı yer ve özellikleri, araştırmanın yapılacağı tarih, araştırmanın evren-örneklemi, varsa kontrol grupları, veri toplama araçları ve özellikleri, verilerin nasıl toplanacağı, verilerin değerlendirilmesi, araştırmanın güçlükleri ve sınırlılıkları, etik ilkeler belirtilmiş olmalıdır. Bu detayların noksan olması halinde kurul gündemine alınmayarak iade edilmektedir. 

Aynı başvurucunun bir ay içinde ancak üç adet başvuru dosyası gündeme alınmaktadır. Üçten fazla başvuru olması halinde evrak kayıt numarasına göre üçüncü başvurudan sonrası bir sonraki toplantıya tehir edilmektedir. 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Temmuz ve Ağustos ayları hariç olmak üzere her ayın son haftası içinde düzenli olarak toplanmaktadır. Başvuruda bulunmak isteyen araştırmacıların bu hususu ve ayrıca araştırma dosyalarının kurul üyelerine gönderildiği, kurul üyelerince toplantı tarihinden önce detaylı olarak incelendiği hususunu da dikkate alarak başvurularını zamanında yapmaları gerekmektedir.

ETİK KURULU BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Adı Soyadı

Görev Yeri

Görevi

1

Prof. Dr. Metin AKGÜN

Tıp Fakültesi

Başkan

2

Prof. Dr. Figen ATABEY

Fen Edebiyat Fakültesi

Üye

3

Prof. Dr. Ali TEKİN

Spor Bilimleri Fakültesi

Üye

4

Prof. Dr. M. Salih GEÇİT

İslami İlimler Fakültesi

Üye

5

Doç. Dr. Serkan KAPUCU

Eğitim Fakültesi

Üye

6

Doç. Dr. Tuba AYDIN

Eczacılık Fakültesi

Üye

7

Doç. Dr. Selvinaz YAKAN

Eleşkirt Celal Oruç HÜYO

Üye

8

Yılmaz SABUNCU

Şube Müdürü

Raportör
Hızlı Erişim