0472 215 98 63 - 0472 216 20 08 rektorluk@agri.edu.tr
 • TR
 • EN

VII. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu

VII. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU

“MEVLÂNÂ’NIN DÜŞÜNCE DÜNYASI VE ANADOLU ERENLERİ”

Mevlânâ’yı hürmet ve rahmetle yad etmek üzere vuslatının 750. yıl dönümüne denk gelmesi münasebetiyle 2023 yılı, 2023/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle “Mevlânâ Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu çerçevede Anadolu'da ilim, irfan ve hikmetle harmanladığı Mesnevî'siyle millet olma şuurunu yerleştirmiş, bugün hoşgörü ve barışın sembol ismi olmuş, âlim, mütefekkir, mutasavvıf ve şair kişiliğiyle tanınan Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’in kültür mirasının tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması; onun örnek yaşantısı, yaşam felsefesi ve fikriyatının toplumca öğrenilip içselleştirilmesi, yaşanması ve yaşatılmasına katkı vermek amacına matuf olarak Fakültemiz organizatörlüğünde her yıl düzenlenen ULUSLARARASI AHMED-İ HANİ SEMPOZYUMU’nun bu yılki temasının; MEVLÂNÂ’NIN DÜŞÜNCE DÜNYASI VE ANADOLU ERENLERİ” olması kararlaştırmıştır.

Tarihin kritik ve zor dönemlerinde, içinde yaşadıkları topluma rehberlik eden, onlara yol gösteren ve onları ayakta tutmaya çalışan önemli şahsiyetler, tabir yerindeyse, toplumun manevi mimarları her zaman var olmuştur. Toplumun moral kaynağı olan bu ruhani şahsiyetler sadece içinde yaşadıkları toplumlara değil tarihe mal olmuş örnek kişilikleri ve manevî miraslarıyla sonraki nesillere de rehberlik ederler, sadece yaşadıkları dönem için değil sonraki dönemler için ışık kaynağı olarak toplumdaki dinamizmi canlı tutarlar, toplumu güçlü kılan kültürel bağları perçinlerler. İşte Türk-İslam düşüncesinde önemli rol oynayan, bugün Anadolu’nun Konya şehrinde metfun bulunan Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî gerek örnek yaşantısıyla gerekse geride bıraktığı kültür mirasıyla tarihte iz bırakan Anadolu erenlerinin sultanıdır.

Kültür tarihimizin temel değerlerinden biri olan Mevlânâ, hem yaşadığı dönemde ortaya koyduğu fikirleri ile hem de vefatından sonra düşünceleri etrafında oluşturulan tasavvufî anlayış ile dünyada büyük bir etki oluşturmuştur. Mevlânâ, sadece tek bir millete değil tüm insanlığa hitap etmiş, sadece bir topluluk tarafından değil tüm insanlık tarafından benimsenmiş beynelmilel bir şahsiyettir. İnsan sevgisini şiar edinen Mevlânâ; “Pergel gibiyim; bir ayağımla şeriat üstünde sağlamca durduğum halde öbür ayağımla yetmiş iki milleti dolaşıyorum.” diyerek şer’-i şerifin sabitelerinden ödün vermeksizin tüm insanlığı kucaklayabilmiş, hoşgörü eksenli bütünleştirici bir din yorumuyla düşünüp hareket edebilmiştir. Yine; “Canım tenimde oldukça Kur’an’ın kölesiyim ben;/ Seçilmiş Muhammed’in yolunun toprağıyım.” beytiyle hayat felsefesinin merkezinde yer alan dinî-tasavvufî düşüncesinin kaynağının da Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Sünneti olduğunu dile getirmiştir. Onun yaşam felsefesinin, düşünce dünyası ve fikriyatının bütün dünyada karşılık bulduğunu hakkında gerçekleştirilen akademik çalışmalar ve eserlerinden birçok dünya diline yapılan çeviriler ortaya koymaktadır.

Kıymetli akademisyen, araştırmacı, aydın ve yazarlarımız;

Aşağıda genel başlıklarına işaret edilen konularda hazırlayacağınız bilimsel bildirilerle Sempozyumumuza iştiraklerinizi ve katkılarınızı bekliyor, vereceğiniz katkılardan dolayı şimdiden teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Konular


 • Mevlânâ’nın Hayatı, Kişiliği ve Eserleri
 • Mevlânâ’nın Edebi Kişiliği
 • Mevlânâ’nın Tasavvufi Kişiliği
 • Mevlânâ’nın Şairliği
 • Mevlânâ’da İnsan Sevgisi
 • Mevlânâ’da Metafizik Düşünce
 • Mevlânâ ve Vahdet-i Vücûd Felsefesi
 • Mevlânâ’da Tarih ve Toplum
 • Mevlânâ’nın Eserlerinde İmge ve Motifler
 • Mevlânâ’nın Eserleri Işığında XII. Yüzyılda Anadolu
 • Mevlânâ’nın Türk Edebiyatında Yeri ve Önemi
 • Yaşadığı Dönemden Günümüze Mevlânâ’nın Tesirleri
 • Mevlânâ ve Çağdaşları
 • Mevlevilik Tarikatı; Tarihi, İlkeleri ve Coğrafyası
 • Mevlevilik ve Sair Tarikatlarla İlişkisi
 • Günümüz Mevleviliği ve Hümanist Akımlar
 • Sema; Menşei, Anlamı, Dini ve Kültürel Değeri
 • Mevlânâ ve Düşüncesi Üzerine Yapılan Çalışmalar
 • Tarihte ve Günümüzde Mevlânâ Eleştirileri

NOT: Bir şekilde Mevlânâ ile irtibatlandırılması kaydıyla Bilim Kurulunca kabul edilecek her türlü konu Sempozyumda sunulabilir.

VII. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU

“MEVLÂNÂ’NIN DÜŞÜNCE DÜNYASI VE ANADOLU ERENLERİ”

Gelen yoğun talepler doğrultusunda bildiri özet gönderim tarihi 20 Eylül 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bildiri için metin son gönderim tarihi: 03 Kasım

Sempozyum programı ilan tarihi:  16 Kasım

Oturumlar: 23/24 Kasım

23.11.2023
10:00
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi -VII. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu