0472 –215 98 63 aicuzem@agri.edu.tr

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Programın Kapsamı ve Amacı

Ülkemizde İSG ile ilgili düzenlemeler; çıkarılan farklı kanunların (iş kanunu, borçlar kanunu vb.) kapsamında maddeler olarak yer alırken 20.06.2012 tarihli 6331 Sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ile ilk kez müstakil bir kanun olarak çıkarılmış ve İSG ile ilgili tüm kurallar belirlenmiştir. Bu kanun; kamu ve özel işyeri ayrımı yapılmaksızın tüm işyerlerinde uygulanmaya başlanmıştır. Kanunun uygulanmaya başlanmasıyla birlikte iş güvenliği uzmanı (İGU) istihdamına ihtiyaç duyulmuş ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile kimlerin iş güvenliği uzmanı olacağı belirlenmiştir. A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olmak üzere üç sınıfta iş güvenliği uzmanı ihtiyacı oluşmuştur. İlk olarak alınması gereken C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesidir. Diğer belgeleri alabilmek için C sınıfı belge ile fiilen çalışmış olma şartı aranmaktadır. Örneğin B sınıfı İGU belgesi alabilmek için C sınıfı belge ile üç yıl fiili çalışma yapmak gerekmektedir. Bu şartların dışında aynı yönetmelik iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans yapmış kişilerin doğrudan B sınıfı iş güvenliği uzmanı olabileceğini belirtmiştir. Bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olan adaylar, normal şartlar altında C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesini aldıktan sonra beklemesi gereken 3 yıl süreyi beklemeyecek ve fiilen çalışma şartını yerine getirmek zorunda kalmayacaklardır. Ayrıca bu programdan mezun olan kişiler ile kamu ve özel işyerlerinde nitelikli B sınıfı İGU ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Bu gerçeklerden yola çıkarak, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı bünyesinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim) Programı’nın açılması hedeflenmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim) Programının temel amacı mezunlarını tüm sanayi tesisleri ve işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak gerekli risk belirleme, ölçümleme, değerlendirme, önleyici tedbirleri alma ve izlemeye yönelik bilgi ve beceriler ile donatmak ve yetkinleştirmektir.

Programın Süresi

  • Tezsiz Yüksek Lisans programı Bahar ve Güz dönemi olmak üzere iki yarıyıl olacaktır. Tezsiz yüksek lisans programının süresi en az iki en çok üç yarıyıldır.
  • Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersi olmak üzere en az 90 AKTS'den oluşur. Dönem projesi dersi 30 AKTS ve kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Eğitim Ücreti

  • Tezsiz Yüksek Lisans Programı için öğrenim ücreti miktarı 6400 TL dir.
  • Tezsiz Yüksek Lisans Programı için öğrenim ücreti 2 taksit halinde her dönem başında ödenecektir.

Başvuru Koşulları

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına müracaat edilebilmek için adayların 4 yıllık lisans diplomasına sahip olması gerekir. Bölüm sınırlaması bulunmamaktadır.
  • Programa, lisans mezuniyet notuna göre öğrenci kabul edilmektedir.
  • Programa her dönem öğrenci alımı yapılır.
  • Öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ve kayıt süreçleri her dönem ilan edilir.
  • Öğrenci kabulü ile ilgili diğer kriterler Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün yayınlayacağı Lisansüstü Programlara Başvuru Kılavuzu incelenmelidir.

Program Mezunlarının İstihdam Olanakları

6331 Sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" kapsamında çıkarılan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” maddelerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans mezunları doğrudan B sınıfı İGU olma hakkına sahip olmaktadırlar **. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları ÖSYM tarafından yapılan “İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı” sınavda başarılı olmaları durumunda kamu ve özel işyerlerinde B sınıfı İGU olarak istihdam edilebileceklerdir.

** İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
İş güvenliği uzmanlığı belgesi MADDE 8 –
b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara verilir.
Teknik eleman; Teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunlarını, ifade eder.
*Herhangi bir lisans programından mezun olan öğrencilerin yüksek lisans bitirmeleri durumunda doğrudan B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girme hakkı kazanmaları için ayrıca 2. Madde de belirtilen programlardan birinden mezun olmaları gerekmektedir.
* Herhangi bir lisans programından mezun olan öğrencilerin hem İş Sağlığı Ve Güvenliği Yüksek Lisans programını hem de İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans Programını bitirmeleri durumunda doğrudan sınava girme hakkı kazanırlar.

Mezunların Alabileceği Unvan

Bu programdan mezun olan öğrenciler, alanlarında lisansüstü seviyesinde bilgilere sahip olacaklardır. Programdan mezun olabilmek için gerekli şartları yerine getiren öğrencilere, “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilecektir.

Programın Uygulama Modeli

Programda yoğun etkileşimli Uzaktan Öğretim modeli uygulanacaktır. Bu model; öğreten – öğrenci, öğrenci – öğrenci ve öğrenci – materyal etkileşimine olanak sağlamaktadır. Bu uygulamada eğitim süreci, eğitim zamanından bağımsız olarak çeşitli kaynaklara (video, internet gibi) kaydedilmekte, katılımcıların bu kaynaklara istedikleri zaman ulaşmaları olanağı sunulmaktadır. Ders içeriklerinin hazırlanmasında video, görsel ve işitsel tasarımlardan faydalanılabilmekte, mesajlar iletilebilmekte, test, sunum ve duyurular yapılabilmekte, zamandan bağımsız hareket edilebilmekte ve aynı zamanda da farklı noktalardan bu sisteme erişme olanağı bulunmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esaslara buradan ulaşabilirsiniz.

Ders Programı

Ders Programı İçin Tıklayınız.

Zorunlu ve Seçmeli Dersler

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Öğretim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Program toplam 90 AKTS’den oluşur. Program en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi 30 AKTS ve kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Tezsiz Yüksek Lisans programı Bahar ve Güz dönemi olmak üzere iki eğitim-öğretim dönemi olacaktır. Tezsiz yüksek lisans programının süresi en az iki en çok üç yarıyıldır. Ders müfredatı ve açılması planlanan seçmeli derslerin bilgileri aşağıda verilmiştir.

I. YARIYIL
Kod Dersin Adı Z/S T U K AKTS
İSG501 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş Z 3 0 3 6
İSG502 Ergonomi Z 3 0 3 6
İSG503 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi Z 3 0 3 6
  SEÇMELİ S 3 0 3 6
  SEÇMELİ S 3 0 3 6
Genel Toplam   15 0 15 30
II. YARIYIL
Kod Dersin Adı Z/S T U K AKTS
İSG506 İş Hukuku Z 3 0 3 6
İSG511 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Z 3 0 3 6
İSG508 Tehlikeli Maddeler ve Atık Yönetimi Z 3 0 3 6
  SEÇMELİ S 3 0 3 6
  SEÇMELİ S 3 0 3 6
İSG500 Dönem Projesi Z 0 0 0 30
Genel Toplam   15 0 15 60
SEÇMELİ DERSLER
Kod Dersin Adı Z/S T U K AKTS
İSG504 Yangın ve Yangından Korunma S 3 0 3 6
İSG505 Çalışma Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği S 3 0 3 6
İSG507 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları S 3 0 3 6
İSG509 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İstatistik S 3 0 3 6
İSG510 Biyolojik Risk Etmenleri S 3 0 3 6
İSG512 Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği S 3 0 3 6
İSG517 Araştırma Yöntemleri S 3 0 3 6
İSG513 Laboratuvar Güvenliği S 3 0 3 6
İSG514 Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma S 3 0 3 6
İSG515 Acil Durum Yönetimi S 3 0 3 6
İSG516 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Metodları S 3 0 3 6

Ders İçerikleri

Kod Dersin Adı ve İçeriği T U K AKTS
İSG501 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 3 0 3 6
DERSİN İÇERİĞİ İş sağlığı ve güvenliğinin tarihi gelişimi, İş sağlığı ve güvenliği temel kavramları, iş kazalarının tanımı, nedenleri, iş kazalarından korunma yöntemleri, iş kazası maliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, güvenlik kültürü gelişimi, kişisel koruyucu donanımlar, uyarı işaretleri
İSG502 Ergonomi 3 0 3 6
DERSİN İÇERİĞİ Ergonomi kavramının doğuşu, ergonominin tanımı, önemi, amaçları, unsurları, ergonomik tasarım ilkeleri, insan-makina sisteminde çevre koşullarının incelenmesi: ışık, renk, titreşim, gürültü, zehirli gaz ve tozlar, sosyal çevre, insan ve psikolojik ortamın özellikleri, üretim ve hizmet sektöründe insan faktörleri ve iş verimliliği, çalışma ortamındaki fiziksel koşullar, kontrol ve kumanda düzenekleri, yüklenme ve zorlanma, çalışma ve dinleme süreleri, iş gerilimi yorgunluk ve bıkkınlık, çalışma enerjisi ve işlerin enerji gereksinimleri, ergonomi ve iş etüdü ilişkisi, çalışma yerlerinin antropometrik, fizyolojik, organizasyonel, emniyet açısından şekillendirmesi, işyerlerinde ergonomik inceleme
İSG503 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 3 0 3 6
DERSİN İÇERİĞİ Tehlike ve risk kavramları, tehlike kaynakları ve oluşturdukları riskler, risk yönetimi, risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesi, risk değerlendirmesinin temel aşamaları, risk değerlendirmesi ekibi ve çalışan katılımı, risk analizi yöntemleri, risk değerlendirme uygulamaları, ilgili mevzuat
İSG504 Yangın ve Yangından Korunma 3 0 3 6
DERSİN İÇERİĞİ Yanma ve yangın, yangının sebepleri, yangının evreleri, yangını etkileyen faktörler, yangının sınıfları, yangından korunma yöntemleri, yangın mevzuatı, yangın söndürme Sistemleri
İSG505 Çalışma Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 6
DERSİN İÇERİĞİ Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği, Elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği, Mekanik işlerde İSG, Enerji üretim sistemlerinde İSG, metal işlerinde İSG , Kaynak İşlerinde İSG
İSG506 İş Hukuku 3 0 3 6
DERSİN İÇERİĞİ İş hukukunun tarihsel gelişimi, işveren kavramı, işveren temsilcileri, alt işveren kavramı, işyeri, işçi ve çırak kavramları, iş akdi, iş akdinin şekli ve çeşitleri, iş akdi yapma serbestisi ve sınırları, iş akdinin hükümsüzlüğü, çalışma saatleri, ücret ve iş akdinin sona ermesi, sendikalar hukuku, işveren sendikaları ve işçi sendikaları, işveren sendikaları ve işçi sendikaları, sendika özgürlüğü, sendikaların yapısı, sendika faaliyetleri ve yasak faaliyetler, sendikaların idari ve mali denetimi, konfederasyonlar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt, iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları.
İSG507 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları 3 0 3 6
DERSİN İÇERİĞİ Meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık kavramı, Sağlık gözetimi, Meslek hastalıklarının gruplandırılması. Meslek hastalıklarının ve işle ilgili hastalıkların nedenleri. Türkiye’de meslek hastalıklarının durumu. Mesleksel kanserler. Mesleksel akciğer hastalıkları. İşin sinir sistemi üzerine etkileri. Mesleksel işitme kayıpları. Mesleksel deri hastalıkları. Mesleksel bulaşıcı hastalıklar. İşin iskelet kas sistemi üzerindeki etkileri.
İSG508 Tehlikeli Maddeler ve atık yönetimi 3 0 3 6
DERSİN İÇERİĞİ Tehlikeli maddeler, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, uyarı işaretleri, Katı ve tehlikeli atık yönetiminin prensipleri, Tehlikeli atıkların yönetimi ve tanımlanması, Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve arıtım prosesleri, Yakma, Hacim azaltılması, Katılaştırma, Depolama teknikleri, Tehlikeli atık dökülen alanlarda ıslah çalışmaları, Tehlikeli atıklardan enerji kazanımı, Tehlikeli atık yönetiminin kanun ve yönetmeliklerdeki yeri.
İSG509 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İstatistik 3 0 3 6
DERSİN İÇERİĞİ Betimleyici İstatistik, Frekans Dağılımları, Merkezi eğilim ve Yayılım Ölçütleri, Olasılık Kavramı, Şartlı Olasılık, Bayes Teoremi, Kesikli ve Sürekli Olasılık Dağılımları, Beklenen Değer Kavramı, Bazı Kesikli ve Sürekli Olasılık Dağılımları, Doğrusal regresyon ve korelasyon. İş kazası ve meslek hastalığı istatistik veri tabanları, istatistik verilerinin yorumlanması ve raporlaştırılması
İSG510 Biyolojik risk etmenleri 3 0 3 6
DERSİN İÇERİĞİ Biyolojik etkenler, mikroorganizmalar ve insan parazitleri, biyolojik risk etkenlerinin sınıflandırılması, biyolojik risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, biyolojik etkenlere maruz kalınabilen sektörler, biyolojik risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, risklerin azaltılması, biyolojik risk etmenlerine yönelik mevzuatın incelenmesi
İSG511 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 3 0 3 6
DERSİN İÇERİĞİ 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve çıkarılan yönetmelikler, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, İş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik vb.
İSG512 Elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği 3 0 3 6
DERSİN İÇERİĞİ Elektrik tanımı, Elektrik enerjisi ve tanımlar, Elektrik tesislerinde güvenlik, Elektrik işlerinde, bakım onarım, Elektrik iç tesislerinde güvenlik ve patlayıcı ortamlar, Statik elektrik, Yıldırımdan korunma, Topraklama tesisatı, Elektrik tesisatının kontrolü, İzolasyon Hatası, Kısa Devre, Hat Teması, Elektrik işlerinde yaşanan iş kazaları, elektrik işlerinde tehlike ve riskler, Elektrik işlerinde korunma yöntemleri ,Elektrik Çarpmasında İlk Yardım, İlgili mevzuat
İSG513 Laboratuvar Güvenliği 3 0 3 6
DERSİN İÇERİĞİ Temel laboratuvar işlemleri ve ekipmanlar, Tehlikeli, kimyasallar, Tehlike sınıfları ve sembolleri, Güvenlik Ekipmanları, Kişisel Koruyucu Ekipmanlar, Laboratuvar Güvenlik Ekipmanları, Atık kimyasalların depolanması ve atılması Birbirleriyle temas etmemesi gereken kimyasallar, Laboratuvar Kazaları ve İlk Yardım
İSG514 Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma 3 0 3 6
DERSİN İÇERİĞİ Radyasyonun tanımı, Elektromanyetik dalgalar ve özellikleri. Radyasyon dozu ve birimleri. Radyasyon dozu ölçüm araçları ve kullanımı. İyonlayıcı radyasyonun biyolojik etkileri. Erken ve Geç dönem. Çalışanın ve Hastanın Kendisini Radyasyondan Koruması. Toplumun ve çevrenin radyasyondan korunma yöntemleri. TAEK Radyasyon güvenliği mevzuatı. Radyasyon Güvenliği İle İlgili Diğer mevzuat. Radyoloji departmanlarında zırhlama. Acil Durum Planlarının Yapılması ve Uygulanması.
İSG515 Acil Durum Yönetimi 3 0 3 6
DERSİN İÇERİĞİ Acil Durum Yönetiminin İlkeleri, Kavramlar ve Standartlar, Yasal Mevzuat Acil Durum Planı, Acil Durum Yönetiminin Unsurları, Tehlike ve Risk Analizi, Dahili ve Harici Kaynaklar, Acil Durum Plan Örneklerinin İncelenmesi, Acil Durumlarda Tahliyenin Önemi, Acil Durumlarda İletişimin Önemi, Acil Durumlarda Olay Komuta Sistemi, Zarar Azaltma-Hazırlık Safhalarının İncelenmesi, Müdahale-İyileştirme Safhalarının İncelenmesi, Masa başı Tatbikatlar
İSG516 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Metotları 3 0 3 6
DERSİN İÇERİĞİ Eğitimin tanımı ve alanı, eğitim durumları, amaç belirleme, hedef koyma, öğrenme etkinlikleri, ölçme, değerlendirme, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri, öğrenme psikolojisi, yetişkin eğitiminde ilkeler, yetişkinin öğrenme gücü, yetişkinin öğrenme açısından özellikleri, eğitim araçları; görsel, işitsel, görsel işitsel, interaktif eğitim teknikleri, güvenlik kültürü oluşumunda eğitimin önemi, iş eğitiminin yöneldiği risk grupları
İSG517 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 6
DERSİN İÇERİĞİ Bilimde etik ilkeler, Araştırma ve yayınlama ile ilgili etik kurallar, Araştırma ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri, Araştırma ve yayın etiği ile ilgili yasal mevzuatın değerlendirilmesi, Bilgi Kaynakları, veri tabanları ve ulaşma yolları, Bilimsel araştırma yöntemleri yer almaktadır.
İSG500 Dönem Projesi 0 0 0 30
DERSİN İÇERİĞİ Araştırma konusu belirleme, araştırmanın planlanması, kaynak taraması yapılması, iş yerlerinde araştırma ve uygulama, araştırma süreci, araştırma sonucunun raporlaştırılması.

İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Bilgi Paketi İçin TIKLAYINIZ.

İş Sağlığı ve Güvenliği Giriş Dersi İzlencesi
İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş Dersi İzlencesi İçin Tıklayınız (Türkçe)
İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş Dersi İzlencesi İçin Tıklayınız (İngilizce)

Risk Yönetimi ve Değerlendirme Dersi İzlencesi
Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi Dersi İzlencesi İçin Tıklayınız (Türkçe)
Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi Dersi İzlencesi İçin Tıklayınız (İngilizce)

Ergonomi Dersi İzlencesi

Ergonomi Dersi İzlencesi İçin Tıklayınız (Türkçe)
Ergonomi Dersi İzlencesi İçin Tıklayınız (İngilizce)

Yangın ve Yangından Korunma Dersi İzlencesi
Yangın ve Yangından Korunma Dersi İzlencesi İçin Tıklayınız (Türkçe)
Yangın ve Yangından Korunma Dersi İzlencesi İçin Tıklayınız (İngilizce)

Biyolojik ve Kimyasal Risk Etmenleri İzlencesi
Biyolojik ve Kimyasal Risk Etmenleri Dersi İzlencesi İçin Tıklayınız (Türkçe)
Biyolojik ve Kimyasal Risk Etmenleri Dersi İzlencesi İçin Tıklayınız (İngilizce)

Öğretim Elemanları
İletişim:

İletişim Numarası : 0 472 215 50 82

E-mail: lisansustu@agri.edu.tr