0472 215 98 63 eczacilik@agri.edu.tr

Eczacılık Fakültesi

Ic Kontrol

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
1.1. Birim İç Kontrol Komisyonu
1.2. Birim Faaliyet Raporu (2022)
1.3. Birim Faaliyet Raporu (2023)


STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
2.1. Görev Tanımları
2.1.1. Özel Kalem
2.1.2. Öğrenci İşleri Birimi
2.1.3. Personel İşleri Birimi
2.1.4. Satın Alma Birimi
2.1.5. Tahakkuk Birimi
2.1.6. Taşınır Kayıt Birimi
2.1.7. Yazı İşleri Birimi    
2.2. Birim Teşkilat Şeması
2.3. Hassas Görevler
2.3.1 Hassas Görev Listesi

2.3.2. Hassas Görevler Tespit Formları
2.3.2.1. Hassas Görevler Tespit Formları (Araştırma Görevlileri)
2.3.2.2. Hassas Görevler Tespit Formları (Bölüm Başkanları)
2.3.2.3. Hassas Görevler Tespit Formları (Bölümler Sekreteri)
2.3.2.4. Hassas Görevler Tespit Formları (Dekan Yardımcıları)
2.3.2.5. Hassas Görevler Tespit Formları (Fakülte Sekreteri )
2.3.2.6. Hassas Görevler Tespit Formları (Öğretim Görevlileri)
2.3.2.7. Hassas Görevler Tespit Formları (Öğretim Üyeleri)
2.3.2.8. Hassas Görevler Tespit Formları (Özlük İşleri)
2.3.2.9. Hassas Görevler Tespit Formları (Tahakkuk)
2.3.2.10. Hassas Görevler Tespit Formları (Taşınır)
2.3.2.11. Hassas Görevler Tespit Formları (Yazı İşleri)


STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
3.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi

STANDART 4. Yetki Devri
4.1. İş Akış Şemaları
4.1.1. DİSİPLİN(AKADEMİ-İDARİ) İŞLEMLERİ
4.1.2. DİSİPLİN(ÖĞRENCİ) İŞLEMLERİ
4.1.3. EK DERS
4.1.4. SATIN ALMA İŞLEMLERİ
4.1.5. STAJ İŞLEMLERİ
4.1.6. TAHAKKUK İŞLEMLERİ
4.1.7. TAHAKKUK VE MAAŞ İŞLEMLERİ
4.1.8. TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ BİRİMİ
4.1.9. YAZI İŞLERİ GELEN EVRAK İŞLEMLERİ
4.1.10. YAZI İŞLERİ GİDEN EVRAK İŞLEMLERİ
4.1.11. YÖNETİM KURULU

                             
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI

STANDART 5. Planlama ve Programlama
5.1. Birim Özel Hedefleri

STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
6.1 Risk Belirleme Kartları
6.2 Risk Envanteri
6.3 Risk Kayıt Formu
6.4 Risk Matrisi
6.5 Risk Oylama Formu


3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

     
STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
8.1. 657 Devlet Memurları Kanunu
8.2. 2547-Yükseköğretim Kanunu
8.3. Damga Vergisi Kanunu
8.4. Gelir Vergisi Kanunu
8.5. Harcırah Kanunu
8.6. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
8.7. Türk Borçlar Kanunu
8.8. Yükseköğretim Personel Kanunu
8.9. Tebligat Kanunu
8.10. Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücret Ödemelerinde Uyulacak Esaslar


STANDART 9. Görevler Ayrılığı
            
STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
10.1. Hiyerarşik Kontroller Listesi

STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
11.1. Görev Dağılım Çizelgesi
11.1.1. Akademik ve İdari
11.2. İş Devir Formu

STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
12.1.Toplantı Tutanağı

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
   
STANDART 13. Bilgi ve İletişim

STANDART 14. Raporlama

STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi

STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi


5-İZLEME STANDARTLARI
   
STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
17.1 Birim İç Kontrol Koordinatörü ve Komisyon

STANDART 18. İç Denetim