0472 215 40 00 syo@agri.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İç Kontrol

2021 FAALİYET RAPORU
HASSAS GÖREVLER - İŞ YÜKÜ ANALİZİ (OCAK - HAZİRAN 2021)
Hassas Görevler Bilgilendirme Notu
İş Yükü Analiz Formu - Çetin ELÇİ
İş Yükü Analiz Formu - Tuba DOĞAN TAŞCI
İş Yükü Analiz Formu - Haşim DAŞTAN İş Yükü Analiz Formu - Gülfide YAŞAR
Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
İş Devir Formu
2020 Faaliyet Raporu
-Analiz ve Raporlama

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
    STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
            1.1.4 SYO Birim İç Kontrol Komisyonu
    1.2.2 SYO Birim Toplantı Tutanağı
            1.4.1 SYO Birim Faaliyet Raporu

     STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
             2.4.1 SYO Birim Teşkilat Şeması
             2.2.1 SYO Görev Tanımları
             2.6. 1 SYO Hassas Görev Listesi

      STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
             3.6.1 SYO Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
         
       STANDART 4. Yetki Devri

             4.1.1 İş Akış Şemaları
4.5.1 Yetki Devri
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
     STANDART 5. Planlama ve Programlama
 5.5.1 Birim Özel Hedef Listesi
     STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
       6.1.1 Risk Belirleme Kartı
                 6.1.2 Risk Envanteri
                 6.1.2. Risk Kayıt Formu
                 6.2.2 Risk Matrisi
                 6.2.2 Risk Oylama Formu
                Toplantı İmza listesi iç kontrol

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
    STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
    STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
          8.3.1 Mali Karar ve İşlemler Hakkında Yazılı Prosedürler
    STANDART 9. Görevler Ayrılığı
    STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
          10.1.1 SYO Hiyerarşik Kontroller Listesi
    STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
         11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
         11.3.1 İş Devir Formu
    STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
   STANDART 13. Bilgi ve İletişim
   STANDART 14. Raporlama
   STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
   STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5-İZLEME STANDARTLARI
   STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
         17.3.1 SYO Birim İç Kontrol Koordinatörü
   STANDART 18. İç Denetim