0472 215 40 00 sabf@agri.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İç Kontrol


HASSAS GÖREVLER - BİRİM GÖREV TANIMLARI

Hassas Görevler Bilgilendirme Notu

Birim Görev Tanımı- Çetin ELÇİ
Birim Görev Tanımı - Tuba DOĞAN TAŞCI
Birim Görev Tanımı - Fidan YAŞAR
Birim Görev Tanımı - Biret BOĞDİ Birim Görev Tanımı - Orhun Behiç KADIOĞLU
Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
İş Devir Formu


2020 Yılı Faaliyet Raporu
2021 Yılı Faaliyet Raporu
2022 Yılı Faaliyet Raporu
2023 Yılı Faaliyet Raporu

Analiz ve Raporlama Ocak - Haziran (2022)

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
    STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
            1.1.1 SABF Birim İç Kontrol Komisyonu
     1.1.2 SABF Birim Toplantı Tutanağı
     1.1.3 SABF Birim Faaliyet Raporu


     STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
             2.1.1 SABF Birim Teşkilat Şeması
           2.1.2 SABF Görev Tanımları
             
2.1.3 SABF Hassas Görev Listesi

      STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
3.1.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi
3.1.2 Sağlık Bilimleri Fakültesi Yöneticiler için Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
       3.1.3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Çalışanlar için Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
         
       STANDART 4. Yetki Devri
     4.1 İş Akış Şemaları
      4.1.1 Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
4.1.2 Emekli Kesenekleri İş Akış Şeması
4.1.3 Aylık Ek Ders Ödemeleri İş Akış Şeması
4.1.4 Gelen Evrak Kayıt ve İşlenmesi İş Akış Şeması
4.1.5 Giden Evrak Kayıt ve İşlenmesi İş Akış Şeması

       
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
     STANDART 5. Planlama ve Programlama
5.1.1 Birim Özel Hedef Listesi
     STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
       6.1.1 Risk Belirleme Kartı
Satın Alma
      Tahakkuk 1
      Tahakkuk 2
      Tahakkuk 3
      Tahakkuk 4
       Taşınır 1
        Taşınır 2
        Taşınır 3
        Bölümler Sekreteri
        Yazı İşleri 1
        Yazı İşleri 2
      Yazı İşleri 3

        6.1.2 Risk Envanteri
Risk Eylem Planı Yönetim
Risk Eylem Planı Yazı İşleri
Risk Eylem Planı Tahakkuk
Risk Eylem Planı Öğrenci İşleri
Risk Eylem Planı Taşınır


           6.1.3. Risk Kayıt Formu
         6.1.4 Risk Matrisi
         6.1.5 Risk Oylama Formu
          
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

    STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

    STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
          8.1 Mali Karar ve İşlemler Hakkında Yazılı Prosedürler
8.1.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
8.1.2 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
8.1.3 Yükseköğretim Personel Kanunu
8.1.4 Harcırah Kanunu
8.1.5 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
8.1.6 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
8.1.7 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
8.1.8 Bilgi Edinme Kanunu
8.1.9 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
8.1.10 Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 
8.1.11 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
8.1.12 Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
8.1.13 Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 
8.1.14 Taşınır Mal Yönetmeliği
8.1.15 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
8.1.16 Sağlık Bakanlığı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Arasında Birlikte Kullanım Protokolü
8.1.17 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Arasında Dönem İçi Mesleki Uygulama Protokolü

    STANDART 9. Görevler Ayrılığı

    STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
          10.1.1 SABF Hiyerarşik Kontroller Listesi

    STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
         11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
         11.3.1 İş Devir Formu

    STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
   STANDART 13. Bilgi ve İletişim
   STANDART 14. Raporlama
   STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
   STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5-İZLEME STANDARTLARI
   STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
         17.1.1 SABF Birim İç Kontrol Koordinatörü

   STANDART 18. İç Denetim