0472 215 99 94 fef@agri.edu.tr

en-US Birim Adı

Internal Control

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

    STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
         1.1.3 Birim İç Kontrol Komisyonu
 1.4.1 Birim Faaliyet Raporu
    STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
         2.2.1 Görev Tanımları
             2.2.1.1 Fakülte Sekreterliği
             2.2.1.2 Tahakkuk
             2.2.1.3 Bölümler Sekreterliği
             2.2.1.4 Taşınır Kontrol
             2.2.1.5 Yazı İşleri
         2.4.1 Birim Teşkilat Şeması
         2.6.1 Hassas Görev Listesi
             2.6.1.1 Dekan Yardımcılıkları
             2.6.1.2 Bölüm Başkanlıkları
             2.6.1.3 Fakülte Sekreteri
             2.6.1.4 Tahakkuk
             2.6.1.5 TKYS - Satın Alma
             2.6.1.6 Yazı İşleri
     STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
         3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
             3.6.1.1 Yöneticiler İçin
             3.6.1.2 Çalışanlar İçin
     STANDART 4. Yetki Devri
         4.1.1 İş Akış Şemaları
             4.1.1.1 İş Akış Şeması - Maaş
             4.1.1.2 İş Akış Şeması - Kesenek
             4.1.1.3 İş Akış Şeması - Yolluk
             4.1.1.4 İş Akış Şeması - Ek Ders
             4.1.1.5 İş Akış Şeması - Mesai
             4.1.1.6 İş Akış Şeması - Yazı İşleri 1
             4.1.1.7 İş Akış Şeması - Yazı İşleri 2
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
     STANDART 5. Planlama ve Programlama
         5.5.1 Birim Özel Hedefleri
     STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
         6.1.1 Risk Belirleme Kartı
             6.1.1.1 Tahakkuk-Maaş
             
6.1.1.2 Tahakkuk-Ek Ders

               6.1.1.3 Tahakkuk-Yolluk

               6.1.1.4 Tahakkuk-SGK
             
6.1.1.5 Tahakkuk-Satın Alma
             
6.1.1.6 Öğrenci İşleri-1

               6.1.1.7 Öğrenci İşleri-2

               6.1.1.8 Öğrenci İşleri-3

               6.1.1.9 Öğrenci İşleri-4

               6.1.1.10 Yazı İşleri-Yazışmalar

               6.1.1.11 Yazı İşleri-SGK
         6.1.2 Risk Envanteri ve Risk Kayıt Formu
             6.1.2.1 Risk Envanteri
             6.1.2.2 Risk Kayıt Formu
         6.2.2 Risk Oylama Formu ve Risk Matrisi
             6.2.2.1 Risk Oylama Formu
             6.2.2.2 Risk Matrisi

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
    STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
    STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
         8.3.1 Mali Karar ve İşlemler Hakkında Yazılı Prosedürler
             8.3.1.1 193 Gelir Vergisi Kanunu
             8.3.1.2 488 Damga Vergisi Kanunu
             8.3.1.3 657 Devlet Memurları Kanunu
             8.3.1.4 2547 Yükseköğretim Kanunu
             8.3.1.5 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu
             8.3.1.6 3843 Yükseköğretimde İkili Öğretim Yapılması Kanunu
             8.3.1.7 4734 Kamu İhale Kanunu
             8.3.1.8 5434 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
             8.3.1.9 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
             8.3.1.10 6098 Türk Borçlar Kanunu
             8.3.1.11 6245 Harcırah Kanunu
             8.3.1.12 7201 Tebligat Kanunu
             8.3.1.13 Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücret Ödemelerinde Uyulacak Esaslar
    STANDART 9. Görevler Ayrılığı
    STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
         10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
    STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
         11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
         11.3.1 İş Devir Formu
    STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
   STANDART 13. Bilgi ve İletişim
   STANDART 14. Raporlama
   STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
   STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
   STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
         17.3.1 Birim İç Kontrol Koordinatörü
   STANDART 18. İç Denetim