0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

İç Kontrol

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
 
        STANDART  1. Etik Değerler ve Dürüstlük
                              1.1.4 Birim İç Kontrol Komisyonu
                              1.4.1 Birim Faaliyet Raporu
        STANDART  2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
                              2.2.1 Birim Görev Tanımları
                              2.4.1 Birim Teşkilat Şeması
                              2.6.1 Birim Hassas Görev Listesi
        STANDART  3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
                              3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
                              3.6.1.1 Yöneticiler İçin
                              3.6.1.2 Çalışanlar İçin
        STANDART  4. Yetki Devri
 
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
        STANDART  5. Planlama ve Programlama
        STANDART  6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
                              6.1.1 Risk Belirleme Kartı
                              6.1.2 Risk Envanteri ve Risk Kayıt Formu
                              6.2.2 Risk Oylama Formu ve Risk Matrisi
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI     
        STANDART  7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemler
                              7.2.2 Toplantı Tutanağı İmza Listesi
        STANDART  8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
        STANDART  9. Görevler Ayrılığı
        STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
                             10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
        STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
                             11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
                             11.3.1 İş Devir Formu
        STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
 
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI   
        STANDART 13. Bilgi ve İletişim
        STANDART 14. Raporlama
        STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
        STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
 
5-İZLEME STANDARTLARI   
       STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
                            17.3.1 Birim İç Kontrol Koordinatör Listesi
                            17.3.2 İzleme ve Değerlendirme
       STANDART 18. İç Denetim