0472 –215 98 63 merlab@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

İç Kontrol

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
 
STANDART  1. Etik Değerler ve Dürüstlük
1.1.4 Birim İç Kontrol Komisyonu
1.4.1 Birim Faaliyet Raporu
STANDART  2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
2.4.1 Birim Teşkilat Şeması
2.6.1 Birim Hassas Görev Listesi
        STANDART  3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
3.6.1.1 Yöneticiler İçin
3.6.1.2 Çalışanlar İçin
STANDART  4. Yetki Devri
 
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
STANDART  5. Planlama ve Programlama

        STANDART  6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
6.1.1 Risk Belirleme Kartı
6.1.2 Risk Envanteri ve Risk Kayıt Formu
6.2.2 Risk Oylama Formu ve Risk Matrisi

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI     
STANDART  7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemler
7.2.2 Toplantı Tutanağı İmza Listesi
STANDART  8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
STANDART  9. Görevler Ayrılığı
STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
        STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
 
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI   
STANDART 13. Bilgi ve İletişim
STANDART 14. Raporlama
STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
 
5-İZLEME STANDARTLARI   
STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
17.3.1 Birim İç Kontrol Koordinatör Listesi
17.3.2 İzleme ve Değerlendirme
       STANDART 18. İç Denetim
MERLAB 2023 Faaliyet Raporu