0472 215 20 38 Fax: 0472 216 20 36 egitimdekanlik@agri.edu.tr

Eğitim Fakültesi

İç Kontrol

2023 FAALİYET RAPORU
1-HASSAS GÖREVLER - BİRİM GÖREV TANIMLARI
Hassas Görevler Bilgilendirme Notu
Hassas Görevler Listesi
Hassas Görev Envanteri  
Birim Görev Tanımı - Bayram Demir
Birim Görev Tanımı - Nazlı Karataş
Birim Görev Tanımı Kenan Güzel 
Birim Görev Tanımı - Erol Arıkboğa 
Birim Görev Tanımı - Çiğdem Uzuner
Birim Görev Tanımı - Haşim Daştan 
Taşınır Formu - Haşim Daştan
Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum ve Eylem Planı Süreci
İş Devir Formu
2021 Faaliyet Raporu
2022 Faaliyet Raporu

2023 Faaliyet Raporu
   -Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
STANDART 5. Planlama ve Programlama
Risk Envanteri
Risk Eylem Planı - Öğrenci İşleri
Risk Eylem Planı - Yazı İşleri
Risk Eylem Planı - Yönetim Risk Eylem Planı - Gelen Evrak Risk Eylem Planı - Taşınır
STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Yazı İşleri 1
Yazı İşleri 2
Taahhuk 1 
Taahhuk 2
Taahhuk 3
Taahhuk 4
Taahhuk 5
Bölümler Sekreterliği 1
Bölümler Sekreterliği 2
Bölümler Sekreterliği 3
Bölümler Sekreterliği 4
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
    STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
    STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
          8.3.1 Mali Karar ve İşlemler Hakkında Yazılı Prosedürler
    STANDART 9. Görevler Ayrılığı
    STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
         10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
    STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
         11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
         11.3.1 İş Devir Formu
    STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
   STANDART 13. Bilgi ve İletişim
   STANDART 14. Raporlama
   STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
   STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5-İZLEME STANDARTLARI
   STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
         17.3.1 Birim İç Kontrol Koordinatörü 
   STANDART 18. İç Denetim

KOMİSYONLAR