0472 215 20 38 Fax: 0472 216 20 36 egitimdekanlik@agri.edu.tr

Eğitim Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

MADDE 10. 

a) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.
Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

b) Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,
3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,
5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.


FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

1

Prof. Dr. Önder ŞİMŞEK

2

Prof. Dr. Mehmet Akif HAŞILOĞLU

3

Prof. Dr. Mehmet YALÇIN

4

Prof. Dr. Fatma AĞGÜL YALÇIN

5

Doç. Dr. Mertkan ŞİMŞEK

6

Doç. Dr. Burcu Seher ÇALIKOĞLU

7

Dr. Öğr. Üyesi Halil ZEHİR

8

Bayram DEMİR (Raportör)