0472 215 20 38 Fax: 0472 216 20 36 egitimdekanlik@agri.edu.tr

Eğitim Fakültesi

Fakülte Kurulu

MADDE 9. 

a) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.
Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.
Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

 b) Görevleri: Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.
 

 

 

FAKÜLTE KURULU

1

Prof. Dr. Önder ŞİMŞEK

2

Prof. Dr. Murat GÖKALP

3

Prof. Dr. Fatma AĞGÜL YALÇIN

4

Prof. Dr. Mehmet YALÇIN

5

Doç. Dr. Yasin KILIÇ

6

Doç. Dr. Suat POLAT

7

Doç. Dr. Ahmet KARABULUT

7

Doç. Dr. Aydın KIZILASLAN

8

Doç. Dr. Fatih KARİP

9

Dr. Öğr. Üyesi Halil ZEHİR

10

Bayram DEMİR (Raportör)